ZLATNÍCTVO-HODINÁRSTVO, spol. s r.o., Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z.z.") sa na účely tohto zákona rozumie:

k) bežnou kvalitou taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastnosti výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa,

l) reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Na výrobky zakúpené v tomto internetovom obchode, u ktorých sa vyskytnú vady materiálu alebo vady spôsobené výrobcom, má spotrebiteľ právo v priebehu záručnej doby (24 mesiacov od dátumu predaja) po predložení dokladu o kúpe uplatniť reklamáciu.

Každá uplatnená reklamácia bude vybavená podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. a na uplatnenú reklamáciu bude spotrebiteľovi vydaný doklad o jej prijatí s uvedením spôsobu jej vybavenia.
Uznané reklamácie budú vybavené ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dni. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Upozornenie pre spotrebiteľov:

Vzhľadom na to, že subjekt nie je výrobcom ani servisným strediskom, prípadné záručné opravy reklamovaných výrobkov budú zabezpečené prostredníctvom výrobcu a reklamácie tohto charakteru budú vybavené do 30 kalendárnych dni. O vybavení reklamácie bude spotrebiteľovi vydaný písomný doklad.

Podľa ustanovenia § 622 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov „Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevznikni neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady", resp. ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak v zmysle Občianskeho zákonníka.

Predávajúci nezodpovedá za zmeny vlastností odpredaných výrobkov, spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním alebo používaním na iný než určený účel, preto pokusy o uplatnenie reklamácie s cieľom získania neoprávneného prospechu bude považovať za konanie odporujúce dobrým mravom, nebude ich akceptovať ako predmet reklamačného konania, ani postupovať podľa ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z..

V prípade prijatia reklamácie a jej neuznania do troch pracovných dní, prevádzka zašle reklamovaný výrobok na odborné posúdenie (znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe), čo zodpovedný zamestnanec zaznamená na doklade o reklamácii. Ak odborné posúdenie potvrdí oprávnenosť neuznania reklamácie, predávajúci bude vzniknuté náklady považovať za spôsobenú škodu a bude si u spotrebiteľa v občianskoprávnom konaní uplatňovať nárok na náhradu týchto nákladov v plnej výške.