OBCHODNÉ PODMIENKY

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ZLATNÍCTVO-HODINÁRSTVO, spol. s r.o., so sídlom Kapitulská 302/1 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 027 715, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 5144/S, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontakt na predávajúceho:

email: info@zlatnictvoslezak.sk
tel. č.: +421 48 412 53 36
ZLATNÍCTVO-HODINÁRSTVO, spol. s r.o., Kapitulská 302/1 974 01 Banská Bystrica

2) OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcim, vzniká na vytvorenie objednávky na internete, telefonicky alebo po osobnej dohode. Objednávka (alebo jej časť) je považovaná ako záväzná pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu zmluvných podmienok počas doby potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstva), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3) OBJEDNÁVANIE TOVARU A SLUŽIEB

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené na našich stránkach sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov. Ak rozmer príp. váha chýba, tak dodávateľ nám tento údaj neposkytol, takže ho nepoznáme. Predávajúci sa zaväzuje: Dodá len bezchybný a kvalitný tovar, spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Dodať vybraný druh tovaru v dohodnutej cene za uvedenú dodaciu dobu. Neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám a ani ich komerčné využitie. Kupujúci sa zaväzuje: Uviesť v registrácii pravdivé a presné osobné údaje a adresu, tiež správnu e-mail a tel. číslo, aby sme Vás v prípade komplikácii mohli o tom informovať. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody spôsobené neprevzatím tovaru príp. škody spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi.

4) STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho Kupujúci má právo stornovať objednávku len v prípade, že predávajúci nesplní dodacie zmluvné podmienky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na prianie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava apod. Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť telefonicky či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Storno objednávky zo strany predávajúceho bez udania dôvodu tovaru ktorý sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bez váhania kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi zákonom č. 367/2000 (viz. ďalšie body). V súlade so zákonom č. 367/2000 odst. 6 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7pracovných dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie však na IČO). Ak sa rozhodnete pred odstúpením v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok Kontaktujte nás písomne (stačí e-mailom), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu. Pokiaľ ste už tovar dostali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok: - musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale - nesmie byť použitý - musí byť nepoškodený - musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) - s originálnym dokladom o kúpe Tovar, prosím neposielajte na dobierku, odporúčame tovar poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Pri splnení všetkých uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám zašleme dobropis. Po jeho podpísaní a zaslaní späť na adresu predajcu Vám zašleme peniaze späť na účet alebo zloženkou.

6) DODACIE PODMIENKY

Tovar zasielame Slovenskou poštou. Tovar, pri ktorom je dostupnosť "na sklade", posielame zvyčajne nasledujúci pracovný deň. Ak tovar nie je na sklade, dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí 2 - 5 týždňov.

O odoslaní tovaru Vás budeme informovať emailom.

7) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby a banky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.
Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.
Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

8) PREDAJ A PLATBA ZA TOVAR

Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi). Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného ceny tovaru. Uhradenie plnej čiastky sa uskutoční buď to dobierkou na mieste odovzdania tovaru (cez zmluvnú špedičnú spoločnosť,poštu), alebo bankovým prevodom a to tak, že na účet predávajúceho musí byť pripísaná plná cena tovaru po odpočítaní bankových a iných poplatkov.

9) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 19. októbra 2015